Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 42. reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mirosławem Midor poprzez adres e-mail: iod@infosystem-projekt.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) Wypełnienia obowiązków prawnych oraz realizacji czynności urzędowych ciążących na Administratorze.
b) Realizowania umów zawartych z kontrahentami.
c) W pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych.

a) Na podstawie obowiązujących przepisów weterynaryjnych.
b) Zawartych umów art.6 ust. 1 lit. b RODO.
c) Udzielonej zgody art.6 ust. 1 lit. a RODO.
d) Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art.6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:

a) Pracownikom/współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania na polecenia Administratora.
b) Uprawnionym organom publicznym.
c) Podmiotom świadczącym usługi informatyczne i prawne.
d) Podmiotom którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędny do realizacji celu w pkt. 3 klauzuli a po tym okresie mogą podlegać archiwizacji zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

10. Podanie danych osobowych jest:

a) Obowiązkowe jeśli jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją zadań Inspektoratu.
b) Dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.

Akceptuję i przechodzę do serwisu
Rozmiar tekstu:   Zwiększ   Wyzeruj   Zmniejsz

Aktualności

PIW Myszków- Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: www.myszkow.piw.gov.pl   /   Aktualności

drukuj
11/1/2013

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myszkowie informuje, że w dniu 11.01.2013 r. powiat myszkowski został uznany za region wolny od choroby Aujeszkyego świń.

Wykaz pozostałych regionów wolnych można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakładce: Zdrowie i ochrona zwierzątZwalczanie chorób zakaźnychChoroba Aujeszkyego

W związku z powyższym, zmienione zostały zasady przemieszczania zwierząt do regionów uznanych za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego.

Do regionu uznanego za region wolny od wirusa choroby Aujeszkyego mogą być wprowadzane:

1. świnie ze stada o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonego w regionie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego;

2. świnie ze stada o statusie stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonego w regionie prowadzącym program zwalczania choroby Aujeszkyego, pod warunkiem, że świnie te przed wprowadzaniem do regionu wolnego zostały poddane przynajmniej 2 badaniom serologicznym w kierunku choroby Aujeszkyego i uzyskano ujemne wyniki badania. Odstęp między badaniami powinien wynosić przynajmniej 30 dni, przy czym drugie z nich powinno być wykonane najpóźniej 15 dni przed transportem (wysyłką);

3. materiał biologiczny, pozyskany w centrum pozyskiwania nasienia o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonym w regionie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego;

4. materiał biologiczny, pozyskany w centrum pozyskiwania nasienia o statusie stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonym w regionie prowadzącym zwalczanie choroby Aujeszkyego, pod warunkiem, że jest on transportowany bezpośrednio z centrum do stada przeznaczenia lub przez będące pod nadzorem organów Inspekcji Weterynaryjnej podmioty zajmujące się przechowywaniem, obrotem lub wykorzystaniem materiału biologicznego

Jednocześnie PLW w Myszkowie przypomina o obowiązku posiadania świadectwa zdrowia świń dla trzody chlewnej przemieszczanej pomiędzy stadami !!!

Programem zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego są objęte wszystkie stada świń zarejestrowane zgodnie z ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz 1281 z póź. zm. ). Stałe monitorowanie polega na corocznym pobieraniu próbek krwi ze stad utrzymujących trzodę chlewną. Dokładne dane dotyczące programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego a także dotyczące ilości pobieranych prób można znaleźć w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. z 2012 r. poz 1440 ).


<< cofnij do poprzedniej strony