Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 42. reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mirosławem Midor poprzez adres e-mail: iod@infosystem-projekt.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) Wypełnienia obowiązków prawnych oraz realizacji czynności urzędowych ciążących na Administratorze.
b) Realizowania umów zawartych z kontrahentami.
c) W pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych.

a) Na podstawie obowiązujących przepisów weterynaryjnych.
b) Zawartych umów art.6 ust. 1 lit. b RODO.
c) Udzielonej zgody art.6 ust. 1 lit. a RODO.
d) Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art.6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:

a) Pracownikom/współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania na polecenia Administratora.
b) Uprawnionym organom publicznym.
c) Podmiotom świadczącym usługi informatyczne i prawne.
d) Podmiotom którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędny do realizacji celu w pkt. 3 klauzuli a po tym okresie mogą podlegać archiwizacji zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

10. Podanie danych osobowych jest:

a) Obowiązkowe jeśli jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją zadań Inspektoratu.
b) Dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.

Akceptuję i przechodzę do serwisu
Rozmiar tekstu:   Zwiększ   Wyzeruj   Zmniejsz

Aktualności

PIW Myszków- Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: www.myszkow.piw.gov.pl   /   Aktualności

drukuj
24/2/2016

Oferta pracy - Stanowisko: Kontroler

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Kontroler

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Myszkowie

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie ul.Pułaskiego 42 42-300 Myszków

Miejsce  wykonywania pracy:
Myszków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Kontrola gospodarstw IRZ, prowadzenie spraw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności, nadzór nad dobrostanem zwierząt,kontrola warunków weterynaryjnych w podmiotach i gospodarstwach utrzymujących zwierzęta prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca poza siedzibą urzędu w trakcie wykonywanych kontroli

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Wyjazdy w teren do nadzorowanych podmiotów,praca w biurze-komputer,siedziba mieści się na I piętrze budynku bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, drzwi do pomieszczeń standardowe,brak wind,toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne
- posiadanie prawa jazdy kategorii B
- znajomośc  obowiązujących przepisów weterynaryjnych

Wymagania dodatkowe:
- dobra organizacja pracy umiejętność pracy w zespole komunikatywność
- znajomość  języka angielskiego

Wymagane  dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe kopie  dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne  dokumenty i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:
14-03-2016

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii Pułaskiego 42 42-300 Myszków

Inne  informacje:
Wytworzył/Odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii
Jednostka organizacyjna:Powiatowy Inspektorat  Weterynarii  w Myszkowie
Udostępniła/udostępnił:  Krzysztofa Olek
Komórka organizacyjna: Zespól ds.administracji,finansów i zaopatrzenia
Wprowadzono:    24-02-2016


<< cofnij do poprzedniej strony