Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 42. reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mirosławem Midor poprzez adres e-mail: iod@infosystem-projekt.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) Wypełnienia obowiązków prawnych oraz realizacji czynności urzędowych ciążących na Administratorze.
b) Realizowania umów zawartych z kontrahentami.
c) W pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych.

a) Na podstawie obowiązujących przepisów weterynaryjnych.
b) Zawartych umów art.6 ust. 1 lit. b RODO.
c) Udzielonej zgody art.6 ust. 1 lit. a RODO.
d) Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art.6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:

a) Pracownikom/współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania na polecenia Administratora.
b) Uprawnionym organom publicznym.
c) Podmiotom świadczącym usługi informatyczne i prawne.
d) Podmiotom którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędny do realizacji celu w pkt. 3 klauzuli a po tym okresie mogą podlegać archiwizacji zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

10. Podanie danych osobowych jest:

a) Obowiązkowe jeśli jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją zadań Inspektoratu.
b) Dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.

Akceptuję i przechodzę do serwisu
Rozmiar tekstu:   Zwiększ   Wyzeruj   Zmniejsz

Aktualności

PIW Myszków- Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: www.myszkow.piw.gov.pl   /   Aktualności

drukuj
25/5/2018

RODO - informacja dla podmiotów

Myszków; dn. 25.05.2018 r.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), uprzejmie informuję, że jest Pan wpisany do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną / rejestru zakładów / rejestru paszowego, prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie.
Administratorem państwa danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myszkowie, kierujący Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Myszkowie.

Siedziba Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie mieści się pod adresem 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 42.

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Myszkowie został ustanowiony Inspektor Ochrony Danych. Funkcję tę pełni Mirosław Midor  telefon 601475108 adres e-mail biuro@infosystem-projekt.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu sprawowania władzy publicznej oraz realizowania zadań publicznych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom administracji publicznej lub organom ścigania (Policja, sądy powszechne, prokuratura).

Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myszkowie ma prawo do:
    • dostępu do swoich danych osobowych;
    • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
    • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
    • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych;
    • przenoszenia swoich danych osobowych;
    • wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe regulacje dotyczące w/w praw osób fizycznych zawarte są w przepisach  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.).


<< cofnij do poprzedniej strony