Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 42. reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mirosławem Midor poprzez adres e-mail: iod@infosystem-projekt.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) Wypełnienia obowiązków prawnych oraz realizacji czynności urzędowych ciążących na Administratorze.
b) Realizowania umów zawartych z kontrahentami.
c) W pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych.

a) Na podstawie obowiązujących przepisów weterynaryjnych.
b) Zawartych umów art.6 ust. 1 lit. b RODO.
c) Udzielonej zgody art.6 ust. 1 lit. a RODO.
d) Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art.6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:

a) Pracownikom/współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania na polecenia Administratora.
b) Uprawnionym organom publicznym.
c) Podmiotom świadczącym usługi informatyczne i prawne.
d) Podmiotom którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędny do realizacji celu w pkt. 3 klauzuli a po tym okresie mogą podlegać archiwizacji zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

10. Podanie danych osobowych jest:

a) Obowiązkowe jeśli jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją zadań Inspektoratu.
b) Dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.

Akceptuję i przechodzę do serwisu
Rozmiar tekstu:   Zwiększ   Wyzeruj   Zmniejsz

Oferty pracy

PIW Myszków- Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: www.myszkow.piw.gov.pl   /   Oferty pracy

Oferty pracy

drukuj

Praca w PIW w Myszkowie

Nabór nowych pracowników odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999r. Nr 49, poz. 483 z późniejszymi zmianami).
Informacje o wolnych stanowiskach upowszechniane są w formie ogłoszenia w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz publikowne w Biuletynie Służby Cywilnej dostępnym w punktach sprzedaży Dzienników Ustaw oraz w internecie pod adresem https://nabory.kprm.gov.pl/

Nie jest możliwe składanie ofert dotyczących zatrudnienia na stanowiskach cywilnych bez wcześniejszego ogłoszenia informacji o naborze pracowników na te stanowiska.

UWAGA
Kandydaci zainteresowani pracą w inspektoracie proszeni są o wypełnienie kwestionariusza
i dołączenie do wymaganych dokumentów.

Kwestionariusz kwestionariusz_osobowy.pdf

Oświaczenie oswiadczenie.pdf


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dział finansowo -księgowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Myszkowie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Myszków

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie

WARUNKI PRACY:

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Myszkowie w godzinach 7.30-15.30.

Wyjazdy na narady i szkolenia.

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.dziennie.

Zagrożenie korupcją

Urząd mieści się na I piętrze, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych, brak wind i podjazdów
oraz odpowiednio przystosowanych toalet.

ZAKRES ZADAŃ

Organizowanie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi rachunkowości
i finansów publicznych

Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

Opracowywanie planów finansowych dochodów i wydatków Powiatowego Inspektoratu

Obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa Trezor

Prowadzenie płatności w systemie bankowości elektronicznej

Sporządzanie sprawozdań z wykonania planów finansowych oraz sprawozdań statystycznych

Przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych

Kierowanie zespołem ds.finansowo-księgowych

Windykacja należności,sporządzanie tytułów wykonawczych

Prowadzenie,weryfikacja ksiąg inwentarzowych w zakresie własnych i obcych składników majątkowych,
pełnienie nadzoru nad inwentaryzacją

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie Głównym Księgowym może zostać osoba, która ukończyła ekonomiczne jednolite studia
magisterskie, wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, ukończyła średnią, policealną
lub pomaturalną szkołę ekonomiczną; posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, jest wpisana
do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub też osoba, która posiada certyfikat
księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne
uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Staż pracy: co najmniej 6 lat w jednostkach sektora finansów publicznych

Znajomość i umiejętność stosowania przepisów i ustaw:

- o finansach publicznych,
- o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ,
- o rachunkowości,
- o służbie cywilnej.

Znajomość programów Płatnik,Trezor,NBP
Umiejętność pracy w zespole,a także kierowanie pracą zespołu
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe ekonomia,finanse,rachunkowość
staż pracy: co najmniej 3 lata
3 lata praktyki w księgowości jednostki sektora finasów publicznych
Wiedza nt.struktury,funkcjonowania i zakresu zadań realizowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej
Znajomośc przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
zawodowego/stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia
zawodowego/stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 28 września 2020 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
ul.Pułaskiego 42
42-300 Myszków

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator danych i kontakt do niego:
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myszkowie,ul.Pułaskiego 42 42-300 Myszków
Kontakt do inspektora ochrony danych: Mirosław Midor tel.601475108
email biuro@infosystem-projekt.pl

Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów
po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach,które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa

Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość
wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku,
gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),
a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora
danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej
(m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania
do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru
na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na
przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną
można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą
też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nie zwracamy nadesłanych ofert.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami,
które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.