Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 42. reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mirosławem Midor poprzez adres e-mail: iod@infosystem-projekt.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) Wypełnienia obowiązków prawnych oraz realizacji czynności urzędowych ciążących na Administratorze.
b) Realizowania umów zawartych z kontrahentami.
c) W pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych.

a) Na podstawie obowiązujących przepisów weterynaryjnych.
b) Zawartych umów art.6 ust. 1 lit. b RODO.
c) Udzielonej zgody art.6 ust. 1 lit. a RODO.
d) Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art.6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:

a) Pracownikom/współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania na polecenia Administratora.
b) Uprawnionym organom publicznym.
c) Podmiotom świadczącym usługi informatyczne i prawne.
d) Podmiotom którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędny do realizacji celu w pkt. 3 klauzuli a po tym okresie mogą podlegać archiwizacji zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

10. Podanie danych osobowych jest:

a) Obowiązkowe jeśli jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją zadań Inspektoratu.
b) Dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.

Akceptuję i przechodzę do serwisu
Rozmiar tekstu:   Zwiększ   Wyzeruj   Zmniejsz

Ptasia grypa

PIW Myszków- Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: www.myszkow.piw.gov.pl   /   Ptasia grypa

Ptasia grypa

drukuj

Co powinniśmy wiedzeć na temat "Ptasiej Grypy"

Ptasia grypa (influenza ptaków) - Historia jej odkrycia sięga 1901 roku (Włoszech). Ptasią grypę wywołuje wirus o zbliżonej budowie do wirusa "zwykłej" grypy. Wirus ptasiej grypy należy do rodziny Orthmyxviridae, jest wirusową chorobą ptaków w tym drobiu. Wywoływaną przez kilka szczepów wirusa grypy. Należy do wirusa grypy typu A.

Główne rodzaje wirusa grypy:

 • wirus grypy A (chorują ludzie i inne ssaki (np. świnia) oraz ptaki)
 • wirus grypy B (chorują tylko ludzie)
 • wirus grypy C (chorują tylko ludzie)

Jak uniknąć zarażenia


Obecnie, nie są znane przypadki zarażenia się ptasią grypą od żywego człowieka. W dodatku, prawdopodobieństwo zarażenia od ptaka jest stosunkowo niskie. By zminimalizować ryzyko zarażenia ptasią grypą, należy:

  • spożywać mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej 70°C
  • myć dokładnie, z użyciem detergentu, wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (deski, noże, talerze). UWAGA: zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy
  • unikać dotykania martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich i ubitego drobiu bez odpowiedniego zabezpieczenia
  • dopilnować by nie robiły tego dzieci
  • zadbać, by dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymania
  • myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodwowlanym; doplinować, aby robiły to także dzieci
  • pamiętać, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności
   z innymi produktami żywnościowymi
  • stosować się do zakazu przywozu z zagranicy żywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, pierza, puchu oraz trofeów myśliwskich
  • bezwzględnie przestrzegać zaleceń wydawanych przez przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej