Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 42. reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Mirosławem Midor poprzez adres e-mail: iod@infosystem-projekt.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) Wypełnienia obowiązków prawnych oraz realizacji czynności urzędowych ciążących na Administratorze.
b) Realizowania umów zawartych z kontrahentami.
c) W pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych.

a) Na podstawie obowiązujących przepisów weterynaryjnych.
b) Zawartych umów art.6 ust. 1 lit. b RODO.
c) Udzielonej zgody art.6 ust. 1 lit. a RODO.
d) Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art.6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:

a) Pracownikom/współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania na polecenia Administratora.
b) Uprawnionym organom publicznym.
c) Podmiotom świadczącym usługi informatyczne i prawne.
d) Podmiotom którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędny do realizacji celu w pkt. 3 klauzuli a po tym okresie mogą podlegać archiwizacji zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

10. Podanie danych osobowych jest:

a) Obowiązkowe jeśli jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją zadań Inspektoratu.
b) Dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.

Akceptuję i przechodzę do serwisu
Rozmiar tekstu:   Zwiększ   Wyzeruj   Zmniejsz

home

PIW Myszków- Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: www.myszkow.piw.gov.pl   /   Aktualności

drukuj
25/11/2020

Nabór kandydatów do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia

czytaj dalej...
27/10/2020

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MYSZKOWIE

czytaj dalej...
16/6/2020

WNIOSEK O WYSTAWIENIE WEWNĄTRZUNIJNEGO ŚWIADECTWA ZDROWIA W SYSTEMIE TRACES

czytaj dalej...
14/4/2020

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 kwietnia 2020 r.

czytaj dalej...
17/3/2020

Informacja dotycząca funcjonowania PIW Myszków w związku z SARS-CoV-2

czytaj dalej...
16/3/2020

Zalecenia dla osób objętych kwarantanną w związku z COVID-19

czytaj dalej...
6/2/2020

Szkolenie na temat zakresu uboju zwierząt na użytek własny

czytaj dalej...
18/6/2019

Informacja dla osób podróżujących z psem, kotem, fretką.

czytaj dalej...
12/3/2019

Badanie na obecność Włośni

czytaj dalej...
25/2/2019

Szkolenie z zakresu uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny

czytaj dalej...
11/2/2019

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku koniecznośći uboju

czytaj dalej...
17/12/2018

Zgłoszenie gotowości do wyznaczenia

czytaj dalej...
16/11/2018

Szkolelnie - Ochrona zwierząt podczas uboju

czytaj dalej...
25/5/2018

RODO - informacja dla podmiotów

czytaj dalej...
10/4/2017

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 4 kwietnia 2017 r.

czytaj dalej...
14/2/2017

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego

czytaj dalej...
16/1/2017

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU PROWADZĄCEGO ROLNICZY HANDEL DETALICZNY

czytaj dalej...
9/1/2017

Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych w 2017 r. do badania mięsa na użytek własny

czytaj dalej...
4/1/2017

Wniosek o wpis do rejestru zakładów rolniczy handel detaliczny

czytaj dalej...
21/12/2016

Informacja dla hodowców drobiu dotyczy wysoko zjadliwej grypy ptaków

czytaj dalej...
14/9/2016

Jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących

czytaj dalej...
8/6/2016

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

czytaj dalej...
16/5/2016

Informacja prasowa - Akcji szczepienia lisów wolno żyjących w akcji wiosennej w 2016 roku

czytaj dalej...
6/4/2016

Zmiana przepisów dotyczących zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej

czytaj dalej...
24/2/2016

Oferta pracy - Stanowisko: Kontroler

czytaj dalej...
7/2/2016

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA POWIATOWEMU LEKARZOWI WETERYNARII UBOJÓW ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA UŻYTEK WŁASNY

Co to jest ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny?

Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny może mieć miejsce na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane lub w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane i dotyczy zwierząt z gatunków: bydło (cielęta w wieku do szóstego miesiąca życia), owce, kozy i świnie.
Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny charakteryzuje się tym, że mięso pozyskane od zwierząt w wyniku takiego uboju, może być wykorzystane wyłącznie na użytek własny, tj. nie może podlegać sprzedaży.

czytaj dalej...
23/12/2014

Informacja o zmianie siedziby

czytaj dalej...
8/7/2013

Szkolenie z zakresu: Postępowanie w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF), w tym wykrywanie i zwalczanie.

Dnia 18.07.2013,
Godzina 08:30.
Miejsce szkolenia Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie, ul. Słowackiego 8, 42-300 Myszków, pok. 14.

czytaj dalej...
09/5/2013

Afrykański pomór świń Materiały szkoleniowo - informacyjne dla lekarzy weterynarii

Prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel, prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF
Zakład Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, e-mail: iwonamd@piwet.pulawy.pl

Afrykański pomór świń (African swine fever, ASF) znajduje się na liście chorób Międzynarodowego Urzędu ds. Zdrowia Zwierząt (Word Organisation for Animal Heath, OIE) podlegających obowiązkowi zgłaszania i urzędowego zwalczania. Jest to wyjątkowo groźna, nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Rezerwuarem wirusa mogą być dziki europejskie, dzikie świnie afrykańskie (bush pigs), guźce (wart hogs) oraz kleszcze z gatunku Ornithodorus. Pozostałe gatunki zwierząt są na zakażenie ASFV niewrażliwe.

Chorobę charakteryzują objawy kliniczne i zmiany sekcyjne podobne do ostrej postaci pomoru klasycznego świń, a zwłaszcza wysoka gorączka, znaczne powiększenie śledziony, dużego stopnia wybroczynowość oraz sięgająca 100% śmiertelność. W związku z zakazem leczenia zwierząt chorych oraz brakiem szczepionek przeciwko ASF choroba zwalczana jest wyłącznie metodami administracyjnymi, poprzez wybijanie stad zakażonych i ze strefy zapowietrzonej. Z tego powodu wystąpienie przypadków ASF jest przyczyną niezwykle poważnych strat ekonomicznych, związanych zarówno z masowymi padnięciami zwierząt, kosztami eradykacji, jak i wypłatą odszkodowań, a przede wszystkim ze wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, wieprzowiny, artykułów żywnościowych wyprodukowanych z mięsa wieprzowego, nasienia itp.

czytaj dalej...
08/5/2013

Afrykański pomór świń

Co to jest afrykański pomór świń?
Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).

czytaj dalej...
19/3/2013

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich poza rzeźnią

czytaj dalej...
12/3/2013

Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt gospodarskich

Zdrowa, bezpieczna i dobra polska żywność jest naszym skarbem narodowym. Stały wzrost popytu na polskie mięso, mleko i jaja oraz produkty przetworzone jest źródłem dochodu dla wielu polskich rodzin.

czytaj dalej...
20/2/2013

Informacja na temat Słowackiej Ustawy o żywności

Słowacka ustawa z 5 lutego 2013 r., która zmienia i uzupełnia ustawę Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr 152/1995, Zb. Ustaw O żywności w brzmieniu późniejszych przepisów, które zmieniają i uzupełniają niektóre ustawy.

czytaj dalej...
16/1/2013

Wniosek dotyczący sprzedaży miodu

czytaj dalej...
11/1/2013

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myszkowie informuje, że w dniu 11.01.2013 r. powiat myszkowski został uznany za region wolny od choroby Aujeszkyego świń. Wykaz pozostałych regionów wolnych można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakładce: Zdrowie i ochrona zwierząt→ Zwalczanie chorób zakaźnych→Choroba Aujeszkyego

czytaj dalej...
15/12/2012

HODOWCO PAMIĘTAJ!!

Od dnia 1 stycznia 2013 roku wchodzą w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2$1 Or. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej ( DZ. U. z 2010 Nr 56 poz. 344 z późn. zm.):

czytaj dalej...
10/12/2012

INFORMACJA DLA LEKARZY

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myszkowie informuje, iż lekarze weterynarii mogą zgłaszać gotowość do wyznaczeń czynności urzędowych na 2013 r do dnia 28.12.2012 r.

czytaj dalej...
03/12/2012

Termin składania wniosków od lekarzy weterynarii do nadzorów

czytaj dalej...
25/10/2012

Program szkolenia z zakresu pobierania próbek w ramach realizacji planu badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie.

czytaj dalej...
15/9/2012

Szkolenie z zakresu identyfikacji zwierząt

Organizator: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
Miejsce: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
Data i godzina: 28.09.2012 , 9.00
ul. Słowackiego 8, 42-300 Myszków
pok. 14

czytaj dalej...
20/8/2012

Szkolenie na temat Pryszczycy 07.09.2012

Organizator: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
Miejsce: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
Data i godzina: 07.09.2012 , 9.00
ul. Słowackiego 8, 42-300 Myszków
pok. 14

czytaj dalej...
18/5/2012

Szkolenie z z Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.420/AW-62/11 z dnia 07 października 2011 r.

Szkolenie z z Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.420/AW-62/11 z dnia 07 października 2011 r. – Kontrola wykonywania transportu drogowego zwierząt pod względem ich dobrostanu organizowane w dniu 01.06.2012
Godz.9.00
Organizator: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
Miejsce: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
ul. Słowackiego 8, 42-300 Myszków
pok. 14
Prowadzący szkolenie: lek. wet. Jacek Musialik
Dane kontaktowe: tel. 694446891
tel.034 314 74 93 /fax 34 313 74 95
e-mail: myszkow.piw@wetgiw.gov.pl

czytaj dalej...
26/3/2012

Szkolenie z serii instrukcji badawczych IB-ZHW

Termin: 05.04.2012
Godz. 9.00
Organizator: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
Miejsce: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
ul. Słowackiego 8, 42-300 Myszków
pok. 14

czytaj dalej...
23/2/2012

Wniosek do PLW o zatwierdzenie przewoźnika

czytaj dalej...
15/2/2012

Szkolenie na temat Wirusa Schmallenberg

Szkolenie na temat Wirusa Schmallenberg, organizowane w dniu 02.03.2012.
Godz. 9.00
Organizator: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
Miejsce: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
ul. Słowackiego 8, 42-300 Myszków
pok. 14

Program szkolenia na temat wirusa Schmallenberg:
1. Etiologia choroby.
2. Patogeneza.
3. Sposoby zarażenia.
4. Objawy.
5. Rozpoznanie.
6. Zwalczanie.

czytaj dalej...
16/12/2011

UWAGA!!! ROLNIKU, hodowco bydła!

W listopadzie 2011 roku Instytut Friedricha Loefflera w Niemczech poinformował o wykryciu wirusa należącego do rodzaju Orthobunyavirideae pochodzącego od bydła z terenu Niemiec (północna Nadrenia-Westfalia).

czytaj dalej...
1/12/2010

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

czytaj dalej...